Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Pravidla pro designéry

Tato pravidla jsou zjednodušeným vysvětlením Podmínek užití, které musíte jako designéři znát a respektovat. V některých bodech je upřesňují a doplňují. Jsou zde zdůrazněny nejdůležitější části pravidel, při jejichž nerespektování vám hrozí blokace účtu.

I.      Designéři musí respektovat ostatní uživatele, zejména zadavatele
 1. Designéři jsou povinni respektovat názory a potřeby zadavatelů projektů. Rozdílné pohledy na řešení projektů vyjádřené agresivními a útočnými komentáři mohou být důvodem k zablokování účtu. Dobře míněná a slušně napsaná rada je vítána. Sarkastické narážky a příliš expresivní vyjádření myšlenek jsou v rozporu s pravidly. Zadavatelé očekávají přívětivé tvůrčí prostředí a nemůžeme je jako komunita odrazovat od dlouhodobé spolupráce.
 2. Designéři nesmí žádným způsobem znehodnocovat práci ostatních designérů. Nesmí cizí návrhy negativně komentovat a jakkoliv cíleně snižovat jejich hodnotu v očích zadavatele.
 3. Není povoleno jakkoliv neeticky zadavatele ovlivňovat v jeho konečném rozhodnutí. Designéři zejména nesmí v průběhu projektu nabízet zvýhodněné dodatečné služby výměnou za vítězství v projektu (zejména vypracování dalších grafických prací v rámci nabízené odměny).

II.      Způsob tvorby a formáty návrhů
 1. Designéři vložením svého soutěžního návrhu potvrzují, že jsou schopni předat svoji práci, v případě vítězství, v požadovaných formátech. Na portál se nahrávají pouze obrázkové exporty návrhů. Výstupem ze soutěže musí být odpovídající zdrojový soubor.
 2. Logo musí být vždy ve vektorovém formátu!
 3. Pro návrhy ve vektorové grafice designér musí využívat program, který je k tomu určený: Adobe IllustratorInkscapeCorel Draw, nebo jiný software podporující vektorovou grafiku, ze kterého lze návrh zároveň uložit do některého z univerzálních formátů. Zdrojové soubory, které vyžadují užití nezvyklého grafického programu, nejsou přijatelné (např. z různých on-line nástrojů). Logo nesmíte tvořit v programech pro rastrovou grafiku (např. Photoshop).
 4. Soubory ve vektoru:
 • musí být vytvořeny tak, aby mohly být editovatelné, mohly se měnit jejich rozměry bez ztráty kvality grafického výstupu.
 • musí být vytvořeny čistě, bez nežádoucích přesahů, nebo zjevných grafických nedostatků,
 • nesmí obsahovat žádné rastrové prvky.

III.      Práce s díly třetích stran
 1. Grafické práce nesmí obsahovat neoprávněně použitá díla třetích stran. Jejich užití však není vyloučeno. Designér je ale povinen řídit se postupy stanovenými v těchto pravidlech – zejména o použití takových děl zadavatele VŽDY INFORMOVAT.
 2. V kategorii LOGO je využití děl třetích stran zcela vyloučeno. Přípustné je jen použití obecných předloh (například fotografií), kdy jsou objekty z fotografie volně reprodukovány. V žádném případě nelze používat jako předlohu cizí vektorová díla, nebo fotografie automaticky vektorizovat. 
  Proč zakazujeme využívání děl třetích stran v logu? Pokud designér použije v logu dílo třetí strany, tak zadavatele připraví o možnost pro logo zaregistrovat ochrannou známku. Registrační orgán by při rešerši logo vyloučil, jelikož by zjistil, že část loga pochází z vektorové banky. Resp. že autor návrhu není autorem a disponuje pouze nevýhradní licencí. Nutno dodat, že většina vektorových bank výslovně zakazuje zakoupená díla používat ve spojení se značkami (tedy v logu) – většina autorů jejich podmínky nečte a ani to neví. Nepřijímáme tedy argumentaci, že jste licenci k dílu řádné zakoupili. Zákaz využívání děl třetích stran v logu z těchto důvodů platí bez výjimek. Nerespektování tohoto pravidla je nejhrubší porušení našich podmínek a může vést k trvalé blokaci vašeho účtu.
 3. Nesmí být využita díla třetích stran, která by v konečném návrhu představovala podstatnou část celku (kdy by cizí práce tvořila více jak 50 % návrhu). To znamená, že vždy musí původní práce designéra v návrhu převažovat.
 4. Cizí fotografie a vektorové prvky lze využívat jen v případě splnění podmínek z následujících bodů.
 5. O jakémkoliv použití děl třetích stran je povinen designér zadavatele informovat a poučit jej o licenčních podmínkách – tj. o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek dojde k převedení licence na zadavatele. O tomto musí designér informovat zadavatele bez zbytečného odkladu v komentáři pod svým návrhem. 
 6. Designér ručí za to, že jsou použitá díla třetích stran vhodná pro účely zadavatele. Zejména v případě tiskovin a produktových obalů může nastat problém v tom, že licence nemusí pokrýt plánovaný počet kopií návrhu. Designér je proto povinen zadavatele informovat i o případných kvantitativních omezeních užití díla třetí strany.
 7. Designér svojí informační povinnost splní tím, že do komentáře pod svým návrhem uvede odkazy na veškerá díla třetích stran, která v návrhu použije. U každého díla třetí strany musí informovat o licenčních podmínkách zvlášť.
 8. Designér je povinen zadavatele informovat, zda licenci k dílům třetích stran uhradí na vlastní náklady v rámci případné výhry, nebo zda bude muset zadavatel náklady na zakoupení licence zaplatit nad rámec výhry. V případě, že by zadavatel musel za licenci zaplatit sám, je designér povinen informovat ho o ceně.
 9. V případě, že by designér zadavateli cenu licence k dílu třetí strany nesdělil, tak ji bude muset uhradit ze své výhry.
 10. Důrazně varujeme, abyste důsledně studovali licenční podmínky u zdrojů, u kterých díla třetích stran získáváte. Většina free vectorových děl není určena ke komerčnímu použití. A pokud ano, často se vyžaduje uvedení autora přímo na finálním návrhu, což je samozřejmě nepřípustné a návrhy se stávají nepoužitelné (například portál Freepik.com, který je oblíbeným zdrojem designérů, kteří si myslí, že tam mohou neomezeně grafiku stahovat).

IV.      Závěrečná ustanovení
 1. Designéři nesou plnou odpovědnost za porušení těchto pravidel. Nesou odpovědnost za veškeré škody vzniklé na straně Zadavatele, nebo Provozovatele portálu.
 2. Porušení těchto pravidel může vyústít v zablokování uživatelského účtu.