Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Podmínky užití

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“ nebo "Podmínku užití), které definují vztahy mezi uživateli a provozovatelem portálu Topdesigner.cz.

Provozovatelem internetových stránek Topdesigner.cz je Ing. Petr Synek, Nový Šaldorf 508, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, IČ: 87361183, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 06. 10. 2010 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů následující:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.      Úvodní ustanovení

 1. Navštívením, nebo využíváním služeb dostupných na Topdesigner.cz souhlasíte s následujícími Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, tak tento portál prosím nevyužívejte.

II.     Definice pojmů

V Podmínkách jsou využívány následující pojmy s příslušnou definicí:

Designér
Osoba, která se registruje jako Designér. Designér vytváří na základě zadání Projektu grafické návrhy pro Zadavatele. V případě, že se Grafický návrh Designéra umístí na výherním místě, tak má Designér, za podmínek upravených v těchto Podmínkách, nárok na Odměnu.

Zadavatel
Osoba, která se registruje jako Zadavatel. Zadavatel si na portálu Topdesigner.cz objednává uspořádání Projektu ve formě marketingové kreativní soutěže.

Projekt
Proces, který je hlavním předmětem funkce portálu Topdesigner.cz. V rámci tohoto procesu dochází ze strany Zadavatele k vytvoření Zadání projektu, na jehož základě registrovaní Designéři nahrávají na portál své Grafické návrhy. Součástí tohoto procesu je i vyhodnocení zaslaných návrhů a přidělení Odměn konkrétním Grafickým návrhům. Zadaný projekt má charakter marketingové kreativní soutěže, jejíž průběh se řídí právním řádem České republiky. Výherci jsou vybírání na základě nenáhodného výběru a nemají žádnou povinnost koupě zboží, nebo účasti v reklamních akcích.

Grafický návrh
Informační vstup do marketingové kreativní soutěže ve formě grafického designu, který je vytvořen a nahrán registrovaným Designérem na portál Topdesigner.cz. Výherní Grafický návrh musí být zaslán v požadovaných Formátech Zadavateli. Dále i jako "Návrh".

Formáty
Formáty souborů, které Zadavatel od Designéra požaduje. Designér je povinen v případě umístění se na prvním místě Projektu zaslat Zadavateli požadované soubory. Bez zaslání těchto souborů nevzniká Designérovi nárok na Odměnu.

Zadání projektu
Formalizované požadavky Zadavatele na Grafické návrhy, kterými se Designéři chtějí zúčastnit marketingové kreativní soutěže. Zadání projektu je tedy výchozím informačním zdrojem a zadáním marketingové kreativní soutěže, jehož obsah musí Designéři respektovat.

Odměna
Jedná se o výhru v podobě finanční odměny, která náleží Designérům, jejichž Grafické návrhy jsou vyhodnoceny jako výherní. Získání Odměny při obsazení prvního místa je podmíněno zasláním požadovaných souborů Zadavateli. Pokud je definováno více výherních míst, tak Designéři, kteří se umístili na 2. místě a na následujících pořadích, nejsou povinni své Grafické návrhy Zadavateli předat. Zadavatel získává vlastnické právo pouze na Grafický návrh, který se umístí na prvním místě.

Služby
Služby, které poskytuje portál Topdesiner.cz. Za poskytování služeb Provozovateli náleží Poplatky dle aktuální výše.

Dílo třetí strany
Jedná se o hodnoty, které vytvořila jiná osoba. Může jít o obrázky, fotografie, vektorové soubory, textové soubory, umělecká díla a jiné formy prací třetí strany. Na tato díla se vztahují vlastnická a autorská práva třetí strany. Pokud bylo Dílo třetí strany v návrhu využito, tak je povinen Designér o této skutečnosti Zadavatele informovat ještě před Ukončením projektu. Obě strany si musí, v případě, že bude vybrán Grafický návrh s prvky Díla třetí strany, vyjasnit, jestli dojde k zakoupení vlastnických práv Díla třetí strany a kdo tuto platbu provede. Portál Topdesigner.cz vylučuje odpovědnost za neoprávněné využití Díla třetí strany.

Poplatky
Finanční prostředky, které náleží Provozovateli za poskytnutí Služeb Zadavatelům a Designérům.

Ukončení projektu
Ukončení projektu znamená, že se uzavře možnost vkládání Grafických návrhů do Projektu.

Předčasné ukončení projektu
K předčasnému ukončení projektu může dojít jen ze strany Provozovatele. Znamená to, že u soutěže bude předčasně uzavřena možnost vkládat návrhy a Zadavatel může přistoupit k výběru vítězů.

Zrušení projektu
Ke Zrušení projektu může dojít jak ze strany Zadavatele, tak ze strany Provozovatele. Zadavatel může Projekt zrušit u Negarantovaného projektu a v konkrétních situacích stanovených v těchto Podmínkách. Provozovatel může Zrušit projekt především v případě, že Projekt zásadně porušuje některé z ustanovení těchto Podmínek.

Uzavření projektu
Uzavření projektu znamená, že došlo k úspěšnému vypořádání všech zúčastněných stran v Projektu. K Uzavření projektu dochází za těchto podmínek:
 • Zadavatel má uhrazeny veškeré platby vůči portálu Topdesigner.cz.
 • Zadavatel obdrží požadované Soubory spojené s Grafickým návrhem, který zvolil jako Grafický návrh, který se umístil na prvním místě.


III.     Práva a povinnosti zúčastněných stran

Provozovatel
 1. Portál Topdesigner.cz vystupuje jako nezávislý Provozovatel služeb, který organizuje Projekty ve formě marketingové kreativní soutěže o nejlepší grafický návrh. Svojí činností vytváří pouze platformu pro pořádání marketingových kreativních soutěží. V žádném případě není odpovědný za obsah, který uživatelé na portálu zveřejňují.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé Zadavatelům a Designérům plynoucím z neoprávněného použití portálu Topdesigner.cz. Designéři a Zadavatelé využívají portál dobrovolně a Provozovatel není odpovědný za průběh Projektů. Vzniklé spory jsou právní záležitostí Designérů a Zadavatelů, nebo jiných zúčastněných stran. To se týká především sporů spojených s neoprávněným zacházením s Díly třetích stran.
 3. Provozovatel je pouze odpovědný za správnou distribuci finančních prostředků zaplacených Zadavatelem na Odměny Designérům, kteří na to mají na základě těchto Podmínek nárok. Provozovatel je dále odpovědný za splnění všech zákonných podmínek a povinností.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit, nebo zrušit Projekt, který považuje za obsahově nevhodný z jakéhokoliv důvodu. To se týká především situací, kdy dochází k porušování právních předpisů, porušování dobrých mravů, nebo porušování hospodářské soutěže. V těchto případech budou Zadavateli navráceny veškeré finanční prostředky vložené do soutěže, od kterých však může Provozovatel odečíst náklady, které mu prokazatelně spuštěním a zrušením soutěže vznikly (zejména poplatky platební brány za realizovanou transakci).
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Zadání soutěže, pokud je to v zájmu Zadavatele. Zadání lze změnit i v případě, že jsou jeho některé části v rozporu s Podmínkami.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat/vyřadit Grafické návrhy, které bude považovat za nekvalitní, pohoršující, nebo nesplňující obecné požadavky na přijetí (zejména výrazně nekvalitní práce). Důvodem pro smazání může být především porušení autorského zákona zneužitím Díla třetí strany. Smazány budou i Návrhy, které objektivně kopírují kreativní nápady ostatních soutěžících. O důvodech smazání/vyřazení Návrhu bude Designér informován na vyžádání pomocí informačního e-mailu. Provozovatel si vyhrazuje smazat/vyřadit Návrhy i bez uvedení důvodu. V případě, že bude Provozovatel upozorněn na Návrh porušující Podmínky, tak je povinen situaci důsledně prošetřit.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře v diskuzích, které považuje za nevhodné. O důvodech smazání není povinen informovat.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo při opakovaném porušování Podmínek uzavřít jakýkoliv uživatelský účet. V případě vážného porušení může být účet uzavřen i bez předchozích provinění. Uživatel má právo na přezkoumání rozhodnutí. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít účet natrvalo.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní Návrh, který je v rozporu s bodem 7. u Práv a povinností zúčastněných stran v oddílu "Designéři".
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit a nevyplatit výhru u návrhu, který je v rozporu s bodem 7. u Práv a povinností zúčastněných stran v oddílu "Designéři". V takovém případě má Zadavatel nárok na výběr jiného vítěze.

Designéři
 1. Designéři jsou zcela odpovědni za vložené Návrhy. Designéři jsou povinni na portál nahrávat pouze svoji původní práci. Při použití Díla třetí strany musí Zadavatele v průběhu soutěže na jejich využití upozornit a informovat jej o způsobu a podmínkách, za jakých lze Dílo třetí strany legálně využít. Informační povinnost je třeba splnit formou komentáře pod Návrhem. Dílo třetí strany však za žádných okolností nesmí reprezentovat podstatnou část návrhu Designéra (nesmí představovat více než 50 % návrhu). Za Dílo třetí strany se považuje i vektorizovaná cizí práce, nebo přílišná inspirace cizím dílem. Dílo třetí strany nelze použít v logu ani v případě, kdy by Designér k Dílu třetí strany zakoupil licenci. Upřesnění této problematiky je poskytnuto v Pravidlech pro designéry, kterými se Designéři musí také řídit.
 2. Návrhy Designérů, kteří mají neautorizovaný účet, podléhají schvalování. Doba schvalování nepřesáhne 48 hodin od vložení návrhu (víkend se do této lhůty nezapočítává).
 3. Designéři nesmí ve svých Grafických návrzích neoprávněně propagovat jiné subjekty, produkty a služby. Především není povoleno zveřejňovat odkazy na jiné webové služby, kontaktní informace nebo různá reklamní sdělení a jiný obsah, který přímo nesouvisí s Projektem, resp. se Zadáním projektu.
 4. Designéři smí do Grafických návrhů umístit vodoznak tak, aby zvýšili ochranu před zneužitím svého díla. Vodoznak však musí mít podobu neutrálního sdělení, které neporušuje předchozí bod Podmínek.
 5. Každý Designér je sám odpovědný za plnění svých daňových povinností. Nezávazný výklad provozovatele ohledně účasti v Projektech ve vztahu k daňovým povinnostem: Účast v marketingových kreativních soutěžích nemá povahu soustavné činnosti. Účastnit se tedy mohou i fyzické osoby. Výhra v Projektu by neměla ze své povahy vstupovat do příjmů, které je třeba přiznávat v rámci daňového přiznání.
 6. Designéři jsou povinni respektovat zadání a názory Zadavatele. Urážení a zpochybňování Zadavatele je vážným porušením těchto Podmínek. Opakované nevhodné chování ve formě komentářů na portálu TopDesigner.cz může vést až k zablokování účtu.
 7. Účast v Projektu je vyloučena u následujících subjektů: sám Zadavatel, osoby blízké Zadavatele (zejména rodinní příslušníci, partneři, přátelé), subjekty, se kterými zadavatel již v minulosti prokazatelně spolupracoval na dodávce grafických prací (s výjimkou situace, kdy se jedná o vítěze některého ze zadavatelem již realizovaného Projektu na TopDesigner.cz).

Zadavatel
 1. Zadavatel je zcela odpovědný za průběh Projektu. Je především odpovědný za vytvoření kvalitního Zadání a stanovení odpovídajících Odměn tak, aby dokázal oslovit Projektem Designéry.
 2. Zadavatel by si měl u vítěze na 1. místě ve vlastním zájmu ověřit legalitu návrhu. Návod a bližší informace lze najít v Často kladených otázkách v oddílu věnovanému zadavateli.
 3. Do diskuzí a Zadání projektu nesmí Zadavatel zveřejňovat kontaktní informace. Zadavatel nesmí ani ke zveřejnění kontaktních informací vyzývat Designéry. Veškeré neoprávněné zveřejnění kontaktních informací bude Provozovatelem smazáno a může vést až k zablokování účtu, pokud by k porušování docházelo opakovaně.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo při opakovaném porušování Podmínek uzavřít Zadavateli uživatelský účet. V případě vážného porušení může být účet uzavřen i bez předchozích provinění. Pokud má Zadavatel aktivní Projekt, tak k zablokování účtu dojde až po Uzavření Projektu. Uživatel má právo na přezkoumání rozhodnutí. Opětovná aktivace účtu není však automatická. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít účet natrvalo.

Společná ustanovení

Souhlasíte s tím, že:
 • se nebudete registrovat pod falešným jménem, nebudete využívat jiné nepravdivé, či nepřesné informace.
 • nebudete využívat více uživatelských účtů najednou, resp. maximálně jeden účet určený Zadavatelům a jeden účet určený Designérům. V případě, že budete mít aktivní účet Designéra a Zadavatele, tak je nesmíte využívat současně v rámci jednoho Projektu.
 • všechny vložené soubory na portál TopDesigner.cz jsou ve vašem plném vlastnictví (jste výlučnými autory), nebo máte právo legálně tyto soubory využívat v rámci Projektu (máte platnou licenci).
 • nebudete kopírovat a jakkoliv neoprávněně reprodukovat obsah na portálu Topdesigner.cz.
 • nebudete využívat portál Topdesigner.cz pro činnosti, které jsou považovány za ilegální, nebo porušující dobré mravy.
 • při použití portálu Topdesigner.cz budete respektovat práva všech ostatních uživatelů, které vyplývají ze zákona nebo těchto Podmínek.
 • nebudete vědomě svojí činností poškozovat portál TopDesigner.cz.
 • nebudete zneužívat obsah portálu Topdesigner.cz pro svoji obchodní činnost, která nesouvisí s předmětem poskytovaných služeb Provozovatelem. To se týká především neoprávněné propagace na místech, která nejsou k tomuto účelu určena.

IV.     Diskuze a komunikace na portálu

 1. Obecná diskuze (pod zadáním) v soutěži je určena pro komunikaci se Zadavatelem. Nejedná se o volnou diskuzi mezi designéry. Všechny komentáře, které nejsou adresovány zadavateli za účelem získání doplňujících informací, nebo nemají potenciál zlepšit průběh soutěže, mohou být Provozovatelem odstraněny. Zejména takové, které zpochybňují zadání a jsou urážlivé. Do této diskuze nepatří ani obecná konstatování, komunikace mezi dvěma designéry, či neutrální příspěvky a osobní názory. V případě, že se některý z Designérů cítí jakkoliv poškozen, může kontaktovat podporu. Může také nahlásit soutěž, komentář jiného uživatele, nebo návrh jiného uživatele (preferovaný postup).
 2. Diskuze pod designem je určena pro konkrétní dotazy a požadavky Zadavatele ke grafickému návrhu. Na tomto místě může Designér okomentovat svůj Návrh a odpovídat na dotazy Zadavatele. Je to i prostor, ve kterém je Designér povinen a Zadavatele informovat o použití Děl třetích stran.
 3. V diskuzích je zakázáno zveřejňovat kontaktní informace. Opakované zveřejnění těchto informací může vést k trvalému zablokování účtu uživatele.
 4. Designér nesmí v průběhu soutěže komunikovat se zadavatelem jiným způsobem než v obecné diskuzi nebo pod designem. Jakékoliv snahy o kontakt mimo portál jsou hrubým porušením těchto Podmínek. Soutěže musí být transparentní, stejně jako komunikace. Při zjištění jakéhokoliv kontaktu Designéra a Zadavatele mimo portál mohou být soutěžní vklady Designéra z projektu vyřazeny. Může být udělen i BAN. 
 5. V diskuzích nesmí Designéři nabízet dodatečné služby za účelem zvýšení svých šancí na výhru v soutěži. Dále nesmí znevažovat návrhy ostatních Designérů a jakkoliv narušovat regulérnost průběhu Projektu.
 6. Zveřejňování webových odkazů do diskuzí je povoleno jen v případě, že je to nezbytné z hlediska průběhu Projektu a pouze v zájmu Zadavatele. Zcela vyloučeny jsou odkazy na portfolio designéra (či jiných webových, ze kterých může Zadavatel identifikovat).
 7. V případě podezření ohledně legality Návrhu je preferovanou možností jeho nahlášení. Nahlášení v diskuzích pod Zadáním bude smazáno.

 

V.     Systém dočasných a trvalých BANů

Na portálu TopDesigner.cz je zaveden systém dočasných BANů. Uživatelům, kteří nerespektují tyto Podmínky užití, může být dočasně či zablokován účet z následujících důvodů (a na určené období):

 • Účet Designéra, který v diskuzích uráží zadavatele, ostatní designéry a nekonstruktivně zpochybňuje zadání (nekonkrétní připomínky a výkřiky) a jakkoliv soutěž tímto narušuje, může být zablokován na 14 dní.
 • Účet Designéra, který v obecné diskuzi vyjadřuje své osobní názory, zbytečná konstatování a otevírá off topic témata, může být zablokován na 7 dní.
 • Účet Designéra, který nahrává závadné návrhy (obsahující kontaktní informace a jiný nepovolený obsah), může být zablokován až na 14 dní.
 • Účet Designéra, který neoprávněně využil Dílo třetí strany, může být zablokován až na 1 až 3 měsíce dle závažnosti.
 • Účet Designéra, u kterého bude shledáno, že kopíroval, nebo se přílišně inspiroval Návrhy ostatních soutěžících, může být zablokován až na 1 až 3 měsíce dle závažnosti.
 • Účet Designéra, který komunikuje se Zadavatelem, nebo se o to pokouší, mimo portál, může být zablokován až na 14 dní.
 • Účet Zadavatele může být také zablokován. Délka zablokování bude vždy individuálně zvážena podle závažnosti provinění. Provozovatel musí v tomto případě primárně dbát na zájmy designérů, pokud již má Zadavatel aktivní soutěž. V rámci probíhající soutěže nelze Zadavateli účet zablokovat. K tomuto kroku může Provozovatel přistoupit až po Uzavření soutěže.
 • Účet uživatele může být zablokován natrvalo, pokud dochází k porušování těchto Podmínek opakovaně a soustavně. Účet může být zablokován v případě vážného porušení Podmínek i bez předchozího provinění. A to zejména v případě, kdy Designér kopíroval cizí návrh, nebo neoprávněně využil Dílo třetí strany a není zároveň ochoten zcela explicitně pravidla akceptovat a řídit se jimi do budoucna.

V případě opakovaného porušení těchto Podmínek může dojít k trvalému zablokování účtu Designéra a Zadavatele. V případě Zadavatele dojde k trvalé blokaci při jakémkoliv porušení bodu 7 z části "Designéři" z oddílu III. Práva a povinnosti zúčastněných stran.

Provozovatel si vyhrazuje právo provést dočasnou či trvalou blokaci uživatelských účtu i z jiných důvodů, které nejsou uvedeny v Podmínkách. Toto ujednání se týká veškerého jednání, které narušuje princip fungování portálu TopDesigner.cz, nebo je v rozporu se zákonem a dobrými mravy.


VI.     Zadání projektu

 1. Zadání projektu nelze po spuštění projektu již změnit. Lze jej jen specifikovat v dodatečném popisu, v komentářích pod zadáním a pod vloženými návrhy. Může se však jednat jen o upřesnění předchozích požadavků. Pokud bude Zadavatel požadovat změny, které mají charakter víceprací, nebo by jakkoliv popíraly původní požadavky, tak se těmito pokyny Designéři řídit nemusí. Provozovatel si vyhrazuje právo požadavky, které by původní zadání podstatně měnily, smazat či upravit.
 2. Zadavatel je povinen vytvořit všechny části zadání přímo na portálu TopDesigner.cz. To znamená, že nesmí odkazovat na externí soubory a weby, které zadání doplňují. Výjimkou jsou datová úložiště (např. Uloz.to) pro případ, kdy by Zadavatel potřeboval přiložit k Zadání objemné soubory, které by nešlo do systému portálu TopDesigner.cz z kapacitních důvodů nahrát.
 3. Zadavatel je povinen v Zadání uvést veškeré požadavky.
 4. Zadavatel může k Zadání přiložit přílohy. Zadavatel je odpovědný za původ těchto souborů a musí mít právo nakládat s nimi za tímto účelem.
 5. V rámci Zadání projektu si může Zadavatel zvolit některou z volitelných služeb. Volitelné služby mohou být zpoplatněny dle aktuálního ceníku.
 6. Zadavatel má možnost nechat si dodatečně aktivovat/deaktivovat volitelnou službu. Lze tak učinit na žádost přes kterýkoliv z kontaktních e-mailů Provozovatele uvedených v kontaktech. V případě aktivace volitelné služby může být účtován poplatek dle aktuální výše. V případě deaktivace služby nelze refundovat již zaplacené Poplatky.
 7. Pokud zadavatel vypíše Projekt na dobu kratší, než je doporučená, tak Provozovatel nemůže ručit za výsledek soutěže. V takovém případě nelze za žádných okolností uplatnit nárok na vrácení peněz (ani u negarantované soutěže).
 8. Zadavatel může Projekt vypsat dvěma základními způsoby – jako garantovaný, nebo jako negarantovaný.
 9. Garantovaný projekt znamená, že předem Designéry ujistí, že si vítěze z dodaných Návrhů vybere a zaváže se k tomu. V tomto případě nemá Zadavatel nárok na vrácení peněz (pouze s výjimkou, že obdrží 10 a méně samostatných Návrhů, v kategorii Webové stránky 5 a méně samostatných Návrhů).
 10. Negarantovaný projekt znamená, že Zadavatel může po Ukončení projektu za daných podmínek uplatnit svůj nárok na vrácení peněz (více ve článku věnovaném Zrušení projektu).
 11. Zadání musí být v českém nebo slovenském jazyce.
 12. Zadavatel je povinen zařadit Projekt do správné kategorie. Zadavatel je také odpovědný za stanovení odpovídajících Odměn pro designéry. U jednotlivých kategorií jsou nastaveny minimální Odměny pro designéry. Pokud Zadavatel v rámci jedné soutěže požaduje větší počet samostatných Návrhů, tak musí designérům nabídnout odpovídající Odměny (Pokud chce Zadavatel vytvořit například dva reklamní letáky, tak je potřeba Odměnu nastavit minimálně na úroveň dvounásobku minimálních Odměn v dané kategorii; v případě webových stránek je třeba navýšit minimální úroveň odměn alespoň o 2 000 Kč za každou další požadovanou podstránku).
 13. V případech, kdy Zadavatel vytvoří objektivně špatné Zadání, špatně nastaví Odměny pro Designéry, nebo záměrně vybere nevhodnou kategorii, tak může dojít ke ztrátě nároku na uplatnění garance vrácení peněž (jak u garantovaného, tak u negarantovaného Projektu). Na nesplnění těchto parametrů musí Zadavatele Provozovatel zavčas upozornit. Ke ztrátě nároku na uplatnění garance vrácení peněz dochází ve chvíli, kdy Zadavatel odmítne učinit kroky k nápravě. V takovém případě bude Zadavateli oznámeno, že přišel o garanci vrácení peněz.

VII.    Odměny a Poplatky

 1. Registrace na portálu Topdesigner.cz je zcela zdarma.
 2. Poplatky jsou účtovány Zadavatelům, kteří využívají Služeb portálu Topdesigner.cz. O výši veškerých Poplatků je Zadavatel informován při vytváření Zadání Projektu. Poplatky nejsou nijak skryté.
 3. Poplatky jsou vyjádřeny v Kč. Provozovatel není plátce DPH.
 4. Provozovatel účtuje pouze Poplatky za využití služeb portálu TopDesigner.cz. Těmito službami je poskytnutí platformy na uspořádání marketingové kreativní soutěže, distribuce svěřených Odměn a poskytnutí volitelných služeb. Poplatek za uspořádání soutěže odpovídá 20 % z hodnoty celkové sumy výher určených pro Designéry. Poplatek za uspořádání soutěže se vypočítává ze sumy výher určených pro designéry. Pokud Zadavatel na 1., 2. a 3. místě nabídne designérům 5 000 Kč, tak Poplatek za uspořádání soutěže činí 1 000 Kč. Zadavatel zaplatí dohromady 6 000 Kč. Odměny pro designéry nejsou Poplatkem určeným pro Provozovatele. Zadavatel Odměny zasílá Provozovateli za účelem jejich distribuce všem výhercům v rámci marketingové kreativní soutěže.
 5. Designéři neplatí žádné Poplatky spojené se vkládáním soutěžních designů a výplatou Odměn.
 6. Odměny pro Designéry nejsou zdaněny, jelikož jsou odměnou v marketingové kreativní soutěži. Designér je však odpovědný za splnění svých daňových povinností, které mu dle platné legislativy z příjmu v podobě Odměny vyplývají.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo Poplatky kdykoliv změnit. Každá změna se vztahuje na každý Projekt, který bude vytvořen až po této změně.
 8. V případě, že designér vyhraje v soutěži výhru v hodnotě 10 000 Kč a více, tak má Provozovatel jako pořadatel soutěže povinnost z této výhry odvést příslušnému finančnímu úřadu srážkovou daň ve výši 15%, o kterou bude výplata Odměny Designérovi snížena.

VIII.    Spuštění Projektu

 1. Ke spuštění Projektu dochází až po zaplacení všech Odměn a Poplatků. U některých platebních metod může být mezi zaplacením a spuštěním projektu časová prodleva, která je způsobena převodem peněz mezi bankami (např. u běžného bankovního převodu).
 2. Zadavatel si může v rámci volitelných služeb zvolit službu kontroly zadání. V takovém případě se Projekt po zaplacení nespustí a čeká na kontrolu Provozovatelem. Ten musí kontrolu provést nejpozději do 24 hodin od zaplacení soutěže (v případě běžného bankovního převod od připsání na účet Provozovatele).
 3. Na portálu TopDesigner.cz je z důvodu ochrany před zneužitím systému vyžadována platba předem. Platba předem je vyžadována i v případě Negarantované soutěže.
 4. Portál Topdesigner.cz využívá pro příchozí platby od Zadavatelů platební bránu PayU.cz. Zadavatel, který platbu provádí, tak vedle Podmínek Provozovatele portálu TopDesigner.cz souhlasí i s aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami platebního systému PayU.
 5. Alternativní platební metodou je platba přímo na bankovní účet Provozovatele, která je v rámci zadávacího procesu nazvána jako Platba bankovním převodem.
 6. Po spuštění Projektu obdrží každý Designér, který je přihlášen k odběru informaci o spuštění nového Projektu, informační e-mail.
 7. Po spuštění a v průběhu Projektu již nemůže Zadavatel projekt zrušit. Zrušit Projekt lze jen po Ukončení projektu a to v situacích stanovených těmito Podmínkami (více ve článku věnovaném Zrušení projektu).

IX.    Průběh Projektu

 1. Zadavatel má možnost v průběhu Projektu návrhy hodnotit slovními komentáři a hodnocením stupnice od 0 do 100 % (0 % – nejhorší do 100 % – nejlepší)
 2. Zadavatel může v průběhu Projektu dodatečně zvýšit Odměny, nebo aktivovat/deaktivovat volitelné služby. Může tak však učinit jen Provozovatel. Pokud chce Zadavatel tyto změny realizovat, musí kontaktovat Provozovatele portálu. 
 3. Zadavatel může Návrhy, které mu nevyhovují, ze soutěže vyřadit. Tento krok je vratný a Zadavatel může Návrh do soutěže vrátit. Po vyřazení však Designérovi dojde zpráva, která ho o tomto kroku informuje.
 4. Zadavatel  může před Ukončením soutěže zažádat o Prodloužení projektu. Projekt lze prodloužit maximálně jednou a to maximálně o polovinu původní délky Projektu (zaokrouhleno nahoru). Po Ukončení projektu lze zažádat o Prodloužení projektu, ale není nárokové. O prodloužení po Ukončení projektu rozhoduje Provozovatel individuálně dle okolností. V mimořádných situacích může dojít Prodloužení projektu i o více jak půlnásobek původní délky.
 5. U "projektu naslepo" dojde po ukončení soutěže ke zviditelnění všech třech výherců, aby byla zachována transparentnost soutěže.

X.    Předčasné ukončení

 1. Předčasné ukončení projektu znamená, že dojde k předčasnému uzavření možnosti nahrávat grafické návrhy do soutěže a Zadavatel může přistoupit k výběru vítězů ještě před uplynutím původně stanoveného termínu.
 2. Zadavatel nemá možnost za běžných okolností Projekt předčasně ukončit. Projekt může být předčasně ukončen jen za mimořádných podmínek po zvážení Provozovatelem. Nárok na předčasné ukončení projektu není automatický a vymahatelný.
 3. Předčasně ukončit Projekt může jen Provozovatel. 
 4. Vždy však platí, že je přípustné pouze zkrácení projektu, kdy po zkrácení musí zůstat alespoň 48 hodin do konce. A to zejména proto, aby designéři, kteří mají své návrhy rozpracované, měli možnost je dokončit a nahrát.
 5. Projekt, který byl předčasně ukončen, nelze opět aktivovat.

XI.    Výběr vítězů, zaslání vítězného návrhu a vyplácení Odměn

 1. Zadavatel je povinen nejpozději do 14 dní od Ukončení projektu zvolit pořadí vítězných Grafických návrhů.
 2. Zadavatel má právo ještě před Ukončením soutěže požadovat od Provozovatele, aby k vyplacení Odměny u vítězného návrhu na 1. místě došlo až ve chvíli, kdy obdrží veškeré požadované soubory. Pokud Zadavatel o toto zavčas nepožádá, tak bude vítězný Designér vyplacen běžným způsobem.
 3. V případě, že Zadavatel do 14 dní od Ukončení projektu výherce nevybere, tak je zvolí Provozovatel na základě všech dostupných informací – podle hodnocení návrhů, podle průběžné komunikace s designéry, nebo na základě subjektivního posouzení. Proti tomuto kroku se nelze odvolat a rozhodnutí bude konečné. Zadavatel má stále nárok na obdržení požadovaných souborů vítězného návrhu a přecházejí na něj všechna práva k jeho využití. K tomuto kroku Provozovatel nepřistupuje hned po uplynutí lhůty. Zadavatele nejdříve kontaktuje a ověří, proč vítězové nebyli vybráni.
 4. Po uplynutí 14 dní od Ukončení projektu Zadavatel přichází o možnost Zrušení soutěže u negarantované soutěže.
 5. Designér, který se umístí na 1. místě má nárok na Odměnu až ve chvíli, kdy Zadavateli zašle všechny požadované soubory.
 6. Designéři, pokud mají o Odměnu zájem, tak musí Odměnu akceptovat. Odměnu musí Designér akceptovat nejpozději do 7 dnů od chvíle, kdy byl za výherce označen. V případě, že ji v tomto termínu neakceptuje, tak přichází o nárok na její vyplacení. V takovém případě má Zadavatel nárok na změnu pořadí vítězných Návrhů (může si vybrat kterýkoliv z obdržených Návrhů). Po individuální dohodě s Provozovatelem je možné soutěž znovu aktivovat (pro sběr dalších návrhů), případně Projekt Zrušit. Designérům, kteří byli vybráni na 2. a 3. místě, Odměny zůstávají a jejich pořadí již měnit nelze (pokud své odměny přijmou). V případě Zrušení nelze vrátit ani Poplatky.
 7. Designér na 1. místě je povinen zaslat všechny požadované soubory do 7 dní od chvíle, kdy přijal Odměnu. Pokud Designér soubory nezašle, tak přichází o nárok na její vyplacení. V takovém případě má Zadavatel nárok na změnu pořadí vítězných Návrhů (může si vybrat kterýkoliv z obdržených Návrhů). Po individuální dohodě s Provozovatelem je možné soutěž znovu aktivovat (pro sběr dalších návrhů), případně Projekt Zrušit. Designérům, kteří byli vybráni na 2. a 3. místě, Odměny zůstávají a jejich pořadí již měnit nelze (pokud své odměny přijmou). V případě Zrušení nelze vrátit ani Poplatky. POZOR. 7 dní je ochranná lhůta, ze které vychází i náš systém. Výhru Designérovi dříve Provozovatel nezašle. Pokud Designér nereaguje a nespolupracuje, Zadavatel se musí Provozovateli ozvat před uplynutím této lhůty. Jakmile by byla výhra Designérovi vyplacena, už by mohlo být problematické jeho umístění zrušit standardní cestou. V tomto případě Provozovatel uplatňuje systém tichého souhlasu: Pokud se Zadavatel do 7 dní od přijetí výhry neozve, že je něco špatně, považuje Provozovatel Projekt za úspěšně uzavřený a výhru Designérovi vyplatí.
 8. Výjimkou ze lhůty 7 dní na předání zdrojových soubor je situace, kdy musí Designér dodělávat další části zakázky, které nelze objektivně v této lhůtě stihnout. V takovém případě je Designér povinen předpokládaný termín Zadavateli co nejdříve sdělit. Aby byl platný, Zadavatel musí tento termín výslovně akceptovat. V případě, že nedojde k dohodě na termínu, musí Zadavatel neprodleně kontaktovat Provozovatele, který vzájemnou dohodu zprostředkuje.
 9. Uznanou Odměnu Designér obdrží nejpozději do 14 dní ode dne, kdy si o výhru zažádá. Tato lhůta je platná od doby, kdy Designérovi na vyplacení Odměny vznikne nárok. 
 10. Designér je odpovědný za uvedení správného čísla bankovního účtu, na který chce Odměnu vyplatit. V případě, že uvede nesprávný údaj, tak není Provozovatel odpovědný za neobdržení finančních prostředků. 
 11. Designéři, kteří se svými Grafickými návrhy do projektu vstoupí, tak akceptují, že projekt může být v určených situacích, vyjmenovaných v těchto Podmínkách, zrušen. V tomto případě nemusí dojít k výběru vítězů a nevzniká tak nárok na Odměnu.
 12. Pokud Designér, který se umístil na prvním místě, nezašle Zadavateli všechny požadované soubory a obdrží na svůj účet Odměnu, tak je povinen bezodkladně tyto prostředky vrátit na účet Provozovatele, jelikož mu na odměnu nevznikl nárok.
 13. Platby směrem k vítězným Designérům Provozovatel provádí až na požádání Designéra. Designér může svoji Odměnu získat převodem na bankovní účet.
 14. Výhra bude zaslána na bankovní účet, který Designér uvede v žádosti o vyplacení výhry. Výhru lze zaslat jen na bankovní účet banky, která je provozována v ČR a SR. S vyplacením výher nejsou spojeny žádné poplatky ze strany Provozovatele.
 15. Po zadání požadavku na výplatu finančních prostředků může designér svoji žádost kdykoliv zrušit, či změnit. Nelze tak však učinit ve chvíli, kdy bude výhra Provozovatelem již odeslána.
 16. Výplaty jsou prováděny v Kč. Platby Zadavatelů mohou být zaslány i z účtu vedeného v zahraniční měně. Veškeré poplatky však nese odesílatel.
 17. Na slovenské účty jsou výhry zasílány v EUR. Vždy dle aktuálního kurzu na www.fio.cz (dle kolony "Prodej").

XII.    Zrušení projektu

 1. Zrušení Projektu znamená, že nejsou vybráni vítězové a Zadavateli jsou vráceny Provozovatelem Odměny, které do soutěže poskytl.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit každý Projekt, u kterého se důvodně domnívá, že by na portálu TopDesigner.cz neměl probíhat.
 3. Ke zrušení Projektu ze strany Provozovatele může dojít především v případech, kdy Projekt není v souladu s těmito Podmínkami. Projekt lze ze strany Provozovatele také ukončit v případě, že je v rámci Zadání projektu požadována služba, která není předmětem služeb, které portál TopDesigner.cz poskytuje.
 4. V případě Zrušení projektu ze strany Provozovatele vrátí Provozovatel Zadavateli zaslané finanční prostředky ve formě Poplatků a Odměn. Celková výše vrácených finančních prostředků může být snížena o prokazatelné náklady, které Provozovateli s předčasným ukončením projektu vznikly.
 5. Ke zrušení Projektu ze strany Zadavatele může dojít jen v případě, že Projekt zveřejnil jako Negarantovaný projekt (za splnění několika základních podmínek), nebo za zvláštních podmínek i v případě Garantovaného projektu.
 6. U Garantovaného projektu je možnost Zrušení projektu ze strany Zadavatele vyloučenaJedinou výjimkou je situace, kdy Zadavatel obdrží 10 a méně samostatných grafických návrhů (nejsou započítány variace jednoho návrhu) a není s nimi spokojen. V takovém případě refundace probíhá za stejných podmínek jako v případě Negarantovaného projektu. 
 7. U Negarantovaného projektu může zadavatel požadovat o Zrušení projektu a vrácení Odměn bez ohledu na počet obdržených návrhů.
 8. Zadavatel však nemá nárok na vrácení Odměn u garantovaného i negarantovaného Projektu, pokud Designérům neposkytne v průběhu soutěže dostatečnou zpětnou vazbu. Nedostatečnou zpětnou vazbou se myslí situace, kdy se Zadavatel za dobu trvání soutěže slovně vyjádří k méně jak 40 % obdržených návrhů na místě určeném pro komentáře pod návrhy. Do tohoto čísla se  nezapočítávají návrhy, které byly designéry vymazány (nebo vyřazeny/smazány Provozovatelem) a nejsou regulérním vkladem do soutěže, nebo vklady, které byly nahrány v posledních 24 hodinách sběru návrhů. Do tohoto čísla se nepočítají komentáře poskytnuté po Ukončení soutěže, nebo pod Zadáním projektu. Provozovatel nemůže být zodpovědný za nízkou aktivitu Zadavatele, který si špatnou komunikací může způsobit nižší kvalitu a kvantitu obdržených Návrhů.
 9. Zadavatel nemá nárok na Zrušení také v případě, že napíše objektivně nedostatečné zadání, ve kterém nespecifikuje všechny své požadavky. Na nedostatečnost Zadání však musí být Zadavatel v průběhu Projektu upozorněn. Nárok ztrácí ve chvíli, kdy nedojde k nápravě dle požadavků Provozovatele.
 10. Projekt lze ze strany Zadavatele zrušit až po Ukončení soutěže.
 11. V případě, že chce Zadavatel projekt zrušit, tak musí Poskytovatele o tomto písemně informovat (stačí na kterýkoliv e-mail z kontaktů) a to nejpozději do 14 dnů od Ukončení soutěže. Poskytovatel, v případě, že na to má Zadavatel nárok, neprodleně projekt zruší. Zrušení projektu nelze zaměňovat s Ukončením projektu!
 12. V případě, že projekt bude zrušen ze strany Zadavatele, tak budou Zadavateli zaslány neproplacené Odměny designérům. Poplatky za využití služeb portálu Topdesigner.cz nelze refundovat (vč. Poplatků za volitelné služby).
 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo vracet peníze pouze ve formě převodu na bankovní účet.
 14. Vrácené peníze budou zaslány nejpozději do 14 dnů ode dne Zrušení projektu na bankovní účet, přes který byla zadána předchozí příchozí platba. Pokud byla využita jiná platební metoda, u které není možné bankovní účet Zadavatele identifikovat, tak bude Provozovatel o této skutečnosti Zadavatele informovat s žádostí o zaslání čísla bankovního účtu, na který bude Zadavateli vrácená částka vyplacena.
 15. Zadavatel může Zrušit Projekt u Negarantovaného projektu, ale i Garantovaného projektu, když neobdrží požadované soubory od vítězného Designéra ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy jeho Grafický návrh byl vybrán jako vítězný. Zadavatel si může také vybrat jiný obdržený Návrh, nebo může po dohodě s Provozovatelem dojít k opětovnému spuštění Projektu. Poplatek za uspořádání soutěže a Poplatky za volitelné služby nejsou vratné.
 16. Zadavatel může Zrušit Projekt i v případě, kdy se u vítěze na 1. místě prokáže, že použil ve svém Designu neoprávněně Dílo třetí strany. Postup a podmínky jsou stejné jako u bodu předchozího.

XIII.    Záruky

 1. Souhlasíte s tím, že používáte portál Topdesigner.cz výhradně zcela na vlastní riziko.
 2. Portál Topdesigner.cz není zodpovědný za škody způsobené částečně, nebo zcela nefungujícími službami z nezaviněných důvodů jakými jsou: přírodní katastrofy, požár, výpadky energie, nefunkčnost hardwaru, neoprávněný útok hackerů, a jakékoliv pochybění třetí strany, které má na funkci portálu prokazatelný negativní vliv.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost a nezaručuje se za jakékoliv projevy třetích stran, které portál využívají. Provozovatel nemůže a neručí za kvalitu, legálnost, bezpečnost, pravdivost a důvěryhodnost informací od třetích stran.
 4. Designéři se zaručují, že veškeré Grafické návrhy, které zašlou do Projektu jsou v jejich plném legálním vlastnictví. Designéři nesou odpovědnost za veškeré právní následky za porušení této skutečnosti.
 5. Provozovatel ručí za vrácení peněz Zadavatelům v případech, které jsou přímo definovány v těchto Podmínkách.
 6. Provozovatel také ručí za odeslání Odměn, které Designérům náleží.
 7. Vyjasnění licenčních podmínek mezi autorem návrhu a Zadavatelem je záležitostí těchto dvou stran a Provozovatel do těchto vztahů jako zprostředkovatel designérských soutěží nemůže vstupovat.

Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou následující dokumenty, kterými se musí Smluvní starany také řídit:

Ochrana osobních údajů

Oblast copyrightu

Dohoda o vyplácení výher a převodu designů

Pravidla autorizace účtu

Uživatel, který souhlasí s Podmínkami, zároveň souhlasí i s těmito dokumenty.

Tyto Podmínky jsou platné od 1. 1. 2020