Povolení používání souborů cookies
Náš portál používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.
Detailní nastavení Více informací o ochraně soukromí

Dohoda o vyplácení výher a převodu designů

I.      Prohlášení designéra a pravidla pro přijetí výhry
 1. Pokud jste autor vítězného návrhu, tak přijetím výhry prohlašujete, že:
  - Váš soutěžní vklad je Vašim dílem, 
  - pokud v něm byla využita díla třetí strany, tak jste o tom zadavatele informoval v diskuzi u návrhu ještě ve fázi sběru návrhů v souladu s Pravidly pro designéry,
  - pokud je vítězný návrh vytvořen v kategorii LOGO, tak neobsahuje žádná díla třetí strany.
 2. Designér je plně odpovědný za škody, které zadavateli vzniknou, pokud svojí tvorbou zasáhnou do cizích autorských práv.
 3. Designér, který se umístí na jednom z výherních pořadí, je povinen nejpozději do 7 dní od vyhlášení vítězů potvrdit přijetí výhry.
 4. Designér, který se umístí na 1. místě, musí zadavateli projektu zaslat vítězný grafický návrh ve zdrojových souborech. Na zaslání souborů je lhůta 7 dní od přijetí výhry. Výjimkou je případ, kdy zadavatel explicitně požaduje jinou lhůtu přímo v zadání soutěže. Tato lhůta může být v individuálních případech delší. A to za situace, kdy se od vítězného designéra požadují dokončovací práce, které budou trvat objektivně déle. V takovém případě je však povinen designér zadavatele neprodleně informovat a sdělit mu termín dokončení a musí dojít ke vzájemné dohodě.
 5. Designér, který svoji výhru zavčas nepotvrdí, nebo nezašle požadované soubory zadavateli, ztrácí nárok na vyplacení výhry.
 6. Designér, který se umístí na prvním místě, nemá po přijetí výhry právo dále využívat vítězný grafický návrh.
 7. Designéři, kteří se umístí na 2. a 3. místě, zadavateli nepostupují licenci k užívání designu. Své dílo mohou libovolně používat. Nesmí v něm však být zakomponováno nic, co je součástí duševního vlastnictví zadavatele (název společnosti, slogany, fotografie, nebo unikátní prvky ze zadání). Toto ujednání se může lišit v případě, kdy zadavatel v zadání předem upozorní, že bude chtít užívat více návrhů. V takovém případě však musí výhry na 2., 3. místě (případně dalších) odpovídat alespoň minimální výhře stanovené pro 1. místo v dané kategorii. Splnění těchto požadavků vždy prověří Provozovatel portálu.
 8. Zadavatel se stává vlastníkem výhradní a neomezené licence k užívání díla, které zvolí na 1. místo. Designér je povinen zadavateli podepsat písemnou licenční smlouvu v tomto rozsahu, pokud o ni zadavatel požádá. Neomezeností licence je myšleno, že zadavatel není omezen v územním užití (dílo lze užívat po celém světě), není omezen v kvantitativním užití (může dílo reprodukovat a aplikovat v neomezeném množství) a smí dílo libovolně upravovat a pozměňovat (či úpravou pověřit osobu jinou než je autor díla).

II.      Prohlášení zadavatele a pravidla pro udělení výher
 1. Pokud jste zadavatel této soutěže, tak prohlašujete, že: 
  - jste se seznámil s veškerými podmínkami našeho portálu, zejména s Podmínkami užití,
  jste důsledně posoudil veškeré návrhy, které vám designéři předložili,
  ověřil jste si legalitu tvorby autora návrhu na 1. místě. Jak si legalitu ověřit, jsme vám detailně popsali na konci stránky s Často kladenými otázkami v části věnované zadavatelům. Před výběrem doporučujeme proveření realizovat. U 1. místa ho preventivně provádíme také, ale je lepší učinit dříve, než vítěze označíte.
 2. V případě, že bude vítězný návrh porušovat autorská práva třetí strany, tak budete náhradu škody vymáhat po designérovi, který tento návrh vytvořil a dopustil se deliktu v rozporu s autorským zákonem.
 3. Zadavatel je povinen vybrat všechny tři vítězné grafické návrhy nejpozději do 14 dnů od ukončení sběru návrhu.
 4. Zadavatel se stává vlastníkem výhradní a neomezené licence jen u návrhu, který se umístí na 1. místě. A to až ve chvíli, kdy designér potvrdí přijetí výhry.
 5. Návrhy, které se umístí na 2. a 3. místě, zůstávají v plném vlastnictví designérů a k převodu licence nedochází.
 6. Výběrem některého z vítězných designérů ztrácí zadavatel nárok na vrácení peněz, tak jak je definováno v Podmínkách užití.
 7. Zadavatel není oprávněn používat jakékoliv jiné prvky návrhů, které byly nahrány do soutěže. Tedy i těch, které se neumístily.
 8. Jakmile udělíte designérovi výhru, tak má 7 dní na její potvrzení. Pokud by tak neučinil, tak nás neprodleně kontaktujte.
 9. Po potvrzení výhry designérem, který se umístí na 1. místě, na něj obdržíte kontakt. Designér má od přijetí výhry 7 dní na předání zdrojových souborů k návrhu, pokud se spolu nedohodnete jinak. Pokud by tak neučinil, tak nás neprodleně kontaktujte.
 10. Důrazně upozorňujeme, že po přijetí výhry designérem běží i lhůta 7 dní, po kterou výhru designérovi blokujeme. V případě, že se nám v této době neozvete, že je něco v nepořádku, tak výhru designérovi uvolníme. V tomto ohledu pracujeme se systémem tichého souhlasu – "Když se nám zadavatel neozve v dané lhůtě, považujeme soutěž za úspěšně uzavřenou."